Nghị quyết 47/NQ-CP 2023 thí điểm tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác

Đối với các mỏ được cấp cho Dự án theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021) của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép …

Quy chuẩn QCVN 04:2009/BCT An toàn trong khai thác mỏ …

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. QCVN 04: 2009/BCT do Vụ Khoa học & Công nghệ; Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương soạn thảo; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009.

Quy trình kiểm toán nội bộ theo Thông tư 70/2022/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 Quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5326:2008 về kỹ thuật khai thác mỏ …

10.6.2 Tháo khô đáy mỏ. 10.6.2.1 Đối với các mỏ khai thác dưới mức thoát nước tự chảy, việc đào hố chứa nước phải được hoàn thành trước mùa mưa bão. Dung tích hố chứa nước phải đủ để điều hoà công việc …

1. Đối tượng khai thác khoáng sản phải lập phương án cải tạo, …

c) Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt thì lập hồ sơ đề nghị cấp ...

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các …

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đối với một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, quan trọng trong giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, với khoáng sản bô-xít, việc thăm dò, khai thác phải gắn với chế biến sâu (tối …

Ngành khai thác khoáng sản và những vấn đề được phát hiện từ kiểm toán

Ngành khai thác khoáng sản và những vấn đề được phát hiện từ kiểm toán. (BKTO) - Sau khi Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quản lý công tác quy hoạch, thăm dò, khai thác khoáng sản, góp ...

CHƯƠNG 1

1.1. Mục tiêu kiểm toán Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền 1. KIỂM TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ Nhân viên phải có đủ khả năng và liêm chính. Áp dụng nguyên tắc …

Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (Thủ tục cập nhật 2023)

Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (Thủ tục cập nhật 2023) Khai thác khoáng sản gây những tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực khai thác, trên thực tế còn …

CHUẨN MỰC QUỐC TỀ VỀ THỰC HÀNH …

Hướng dẫn tuân thủ các quy định bắt buộc trong Khung Thực hành Chuyên môn Kiểm ... Yêu cầu cốt lõi về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ và về đánh giá hiệu quả …

Nghị quyết 47/NQ-CP 2023 cấp phép khai thác các mỏ đất …

Đối với các mỏ được cấp cho Dự án theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021) của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép …

CHUẨN MỰC QUỐC TỀ VỀ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN …

Hướng dẫn tuân thủ các quy định bắt buộc trong Khung Thực hành Chuyên môn Kiểm ... Yêu cầu cốt lõi về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ và về đánh giá hiệu quả hoạt ... Chuẩn mực thể hiện sự tuân thủ đối với các quy định bắt buộc của Khung Thực hành ...

Cơ sở xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế là gì?

Việc xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế được căn cứ trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu, thông tin, số liệu sau đây: Bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác; Các loại sổ sách của từng khâu công nghệ khai thác mỏ, …

Tin bộ tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp, nhằm hướng dẫn mẫu quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ

Các chuyên gia kiểm toán nội bộ của PwC mang lại sự hài hòa giữa kinh nghiệm kiểm toán nội bộ, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên môn cao cho chức năng kiểm …

Nghị quyết 47/NQ-CP 2023 cấp phép khai thác các mỏ đất …

Đối với các mỏ được cấp cho Dự án theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021) của …

Mỏ khai thác đá phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu với nhà …

Mỏ khai thác đá phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu với nhà dân là bao nhiêu mét? Căn cứ Điều 4 QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành kèm theo Thông tư 20/2009/TT-BCT quy định về nơi làm việc như sau:. Quy định về nơi làm việc

Yêu cầu với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

2. Yêu cầu với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông. Yêu cầu với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông (Hình từ Internet) 1. Cát, sỏi lòng sông gồm những gì? Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2020/NĐ …

Hoàn thiện chính sách đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu

Khai thác dầu khí trên mỏ Rạng Đông. Trong dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí đã dành một chương riêng hướng dẫn về ưu đãi trong hoạt động dầu khí, bao gồm tiêu chí xác định các lô dầu khí tại vùng nước sâu, xa bờ, mỏ dầu khí cận biên; quy trình phê duyệt danh mục ...

Tăng khai thác mỏ dầu khí đã cạn

Tăng khai thác mỏ dầu khí đã cạn. Luật Dầu khí sửa đổi vừa được thông qua với cơ chế khai thác mỏ ở giai đoạn cuối khi sản lượng giảm được đánh giá "đột phá", giúp tăng hiệu quả, thu ngân sách. Luật Dầu khí …

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi …

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; b) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản …

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các …

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác các mỏ trữ lượng thấp, phân tán, nhỏ lẻ.

Tài liệu tham khảo về Kiểm toán nội bộ

Tài liệu tham khảo về Kiểm toán nội bộ. Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ (KTNB) được ban hành ngày 22/01/2019, có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị …

Quy trình và phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Tuy vậy kiểm toán nội bộ tại Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn phát triển và hệ thống quản …

Nghệ An: Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án khai thác mỏ cát, sỏi …

Công suất khai thác của mỏ: Năm thứ 01 khai thác với công suất 25.600m3 cát, sỏi nguyên khai/năm. Năm thứ 02 đến năm thứ 7 khai thác với công suất 51.200m3 cát, sỏi nguyên khai/năm. Năm thứ 8 khai thác với công suất 25.600m3 cát, sỏi nguyên khai/năm. Tuổi thọ dự án 8,5 năm.

Khai thác mỏ bô xít – Wikipedia tiếng Việt

Xu hướng sản lượng khai thác Sản lượng bauxit năm 2005. Bauxit được khai thác đầu tiên ở Guyana trong thời gian 1897-1910 . Đến năm 1950, trữ lượng bauxite trên thế giới khoảng 1.605,3 triệu tấn phân bố trên 27 quốc gia. 61,9% trong số đó phân bố tập trung ở 4 quốc gia gồm: Jamaica (20%), Hungary (15,6%), Ghana (14,3%) và ...

Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ

Điều 8. Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực ...

Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các …

Hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác các mỏ trữ lượng thấp, phân tán, nhỏ lẻ. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, trừ các loại khoáng sản dầu khí, than đá, than bùn, quặng phóng xạ (urani, thori, ...) khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ theo ...

Lỏng lẻo quản lý khai thác khoáng sản | VTV.VN

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Vĩnh Cửu - Đồng Nai: Chính quyền sẽ vào cuộc. Năm 2023, Hà Nội sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 điểm mỏ cát. Việt Nam xếp thứ 15 trên thế giới về diện tích khoáng sản, xếp …

Khai thác, sử dụng dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam

Khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên tại Việt Nam đang trong tình trạng phát triển và có tiềm năng lớn. 2.1. Khai thác dầu mỏ. Việt Nam có các cụm lưu vực dầu mỏ chính tại vùng vịnh Bắc Bộ, miền Trung và thềm lục địa phía Nam. Trong đó trữ lượng dầu được khai thác ...

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực …

(Chinhphu.vn) - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày …

Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai

Bài viết trình bày quy định về hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 1. Đối với mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit mỏ. Khai trường khi kết thúc khai thác

Yêu cầu Sở TNMT, Công an TP,... kiểm tra toàn bộ quá trình đấu giá 3 mỏ …

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3861/UBND-TNMT, ngày 14/11 về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát: mỏ Châu Sơn, mỏ Liên Mạc (Thượng Cát) và Tây Đằng - Minh Châu. Công văn nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 của Thủ ...

Hướng dẫn bố trí các công trình khai thác mỏ trong phạm vi …

Ngày 03/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2959/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn bố trí các công trình khai thác mỏ trong phạm vi khoảng cách an toàn môi trường của Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. 1.

Kiểm toán nội bộ giúp minh bạch hóa hoạt động quản trị tài …

Ngày 4/11/2021, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo trực tuyến "Giới thiệu sổ tay …

Tác động môi trường trong khai thác mỏ – Wikipedia tiếng Việt

Nước axit mỏ ở sông Rio Tinto. Tác động môi trường của hoạt động khai thác mỏ bao gồm xói mòn, sụt đất, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt do hóa chất từ chế biến quặng. Trong một số trường hợp, rừng ở vùng lân cận còn bị chặt phá ...

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại …

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt ...

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo …

Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản? Căn cứ theo Điều 55 Luật Khoáng sản 2010 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, theo đó tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: - Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực ...